Condicions d'Ús

Denominació social: ARMOE ASSESSORS, S.L.

CIF: B07860703

Domicili: C/Pare Bartomeu Pou, 13 -baixos

07003 Palma de Mallorca.

Adreça de correu electrònic: informacion@armoe.es

Telèfon: 971 903 300.

Fax: .

Ús correcte de la pàgina web: Les presents condicions d´ús, regulen l´accés i utilització de la pàgina web http://www.armoe.es/. La utilització d´aquesta web http://www.armoe.es/ li atribueix la condició d´usuari de la mateixa des del mateix moment de l´accés i inici de la navegació per la mateixa, accedint a qualsevol dels seus continguts, des d´aquest mateix moment l´usuari accepta de manera expressa, les presents condicions generals. Així mateix, l´usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis que ofereix l´entitat, a la web.

L´usuari s´obliga des de l´acceptació a realitzar un ús de la pàgina web http://www.armoe.es/, els continguts i els seus serveis de conformitat a llei, els bons costums i l´ordre públic. Emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix a través de la pàgina web http://www.armoe.es/

A) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que de qualsevol forma atempti contra la moral, l´ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l´honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

B) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.

C) L´usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la web

D) L´usuari s´obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d´ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l´entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d´alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

I) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d´explotació comercial a través del web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del web per remetre publicitat, enviar missatges amb dades personals de tercers;

F) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l´entitat, els seus proveïdors o tercers.

G) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l´ús de qualsevol contingut del qual no sigui titular l´usuari.

H) L´usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de ´spam´ en l´ús o com a conseqüència de l´ús del web o de les informacions i serveis amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que n´hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, ja no enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, ni utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través del web.

I) L´entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d´acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS: L´entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS: El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l´entitat, i no s´aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L´entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d´un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s´arribi des del web de l´entitat.

Propietat intel·lectual i industrial: Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l´entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l´entitat l´exercici exclusiu dels drets d´explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L´usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l´entitat sobre la pàgina i / o els seus continguts.

L´entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d´acció legal contra qualsevol usuari que realitzi acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d´explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS: A l´efecte de les Presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l´entitat i l´Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic informacion@armoe.es. Les comunicacions de l´entitat a l´Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la pàgina web http://www.armoe.es/. L´Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i / o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d´aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUMISION A FUR: Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d´aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d´interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

RÈGIM DE RESPONSABILITATS:

A) L´usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web http://www.armoe.es/, així com la prestació dels serveis i o venda de productes en ell oferts es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

B) L´entitat no respon dels perjudicis ocasionats a l´usuari causa de l´incompliment per part d´aquest, de la Llei, la moral i els bons costums, així com l´ordre públic, o l´ús dels productes i / o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s´estableix en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que, si escau resultin d´aplicació. Específicament els derivats de les presents actuacions: infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual, la infracció del secret professional, la infracció dels drets a l´honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut, la realització d´actes de competència deslleial, la realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica. La il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinença, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o posats a disposició dels usuaris no realitzats directament per l´entitat.

C) L´entitat en cap cas respon dels danys soferts per l´usuari derivats de les interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d´aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l´entitat, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema la disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.

D) L´entitat en cap cas respon, dels danys soferts pels usuaris derivats de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat del contingut existent en els llocs enllaçats. I no respondrà del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats.

I) L´entitat en cap cas respon dels danys soferts per l´usuari derivats de retards o bloquejos en l´ús causats per deficiències o sobrecàrregues d´Internet o en altres sistemes electrònic.

F) L´entitat en cap cas respon dels danys soferts per l´usuari que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del portal i que no siguin atribuïbles a l´entitat;

G) L´entitat en cap cas respon dels danys soferts per l´usuari derivats de la impossibilitat de donar el servei, vendre productes i / o permetre l´accés per causes no imputables a l´entitat, degudes a l´Usuari, a tercers, oa supòsits de força major; així com l´incompliment o compliment defectuós o finalització per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del web.

H) L´entitat en cap cas respon dels danys soferts per l´usuari, derivats dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a l´existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del web, causant alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

I) L´entitat en cap cas respon dels danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d´accés i ús que els usuaris fan del web i de les informacions i serveis , així com l´incompliment pels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

J) L´entitat no es fa responsable dels continguts, serveis, informació i en general de tot allò que pugui aparèixer a la pàgina a què puguin accedir a través del link que en aquesta última s´hagi establert.

K) En el cas que qualsevol de les condicions generals, i / o particulars si és el cas, fos declarada nul·la, i / o invàlida, això no afectarà l´eficàcia de la resta que seguiria sent vinculant entre les parts. En el cas que alguna de les parts pugui renunciar a exigir en un determinat moment el compliment de qualsevol de les condicions generals, i / o particulars si és el cas, establertes; això no suposarà que es renuncia amb caràcter general al compliment de la resta de condicions i tampoc suposarà la creació d´un dret adquirit per a l´altra part.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUMISION A FUR: Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d´aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d´interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Política de Privacitat

POLÍTIQUES DE PRIVACITAT: clàusules de la LOPD

D´acord amb el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei 15/1999 de 13 de desembre (en endavant LOPD), ARMOE ASSESSORS, S.L. l´informa de que les dades obtingudes mitjançant aquest formulari seran incloses en un fitxer automatitzat, inscrit en el Registre de l´Agència de Protecció de Dades i la Responsable de Fitxer és ARMOE ASSESSORS, .SL. amb C.I.F B-07860703 i amb domicili al Carrer Pare Bartomeu Pou, número 13, baixos (C.P. 07003) de Palma de Mallorca.

Vostè consent expressament el tractament d´aquestes dades amb la finalitat d´enviar informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials per al que podrem elaborar perfils d´usuari que ens permetin realitzar-li ofertes personalitzades.

L´informem que d´acord amb la LOPD vostè podrà exercir gratuïtament els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a ARMOE ASSESSORS, S.L. amb C.I.F B-07860703 i amb domicili al Carrer Pare Bartomeu Pou, número 13, baixos (C.P. 07003) de Palma de Mallorca

Nota: En el cas que s´enviï un formulari s´ha de marcar el caràcter obligatori o no dels diferents camps amb les conseqüències derivades de no emplenar-los.

Com protegeix ARMOE ASSESSORS, S.L. les dades?

ARMOE ASSESSORS, S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les Dades Personals i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures exigides d´acord amb la legislació aplicable necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l´ estat de la tecnologia,

Canvis a la Política de Privacitat

En cas que ARMOE ASSESSORS, S.L. modifiqui la present Política de Privadesa, publicarà una notificació al lloc web perquè els usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en el tipus de dades que es recullen, les finalitats del tractament i / o les cessions a tercers. En cap cas qualssevol modificacions de la present Política de Privacitat afectaran, per si mateixes, l´elecció que els Usuaris hagin formulat pel que fa a la manera com ARMOE ASSESSORS, S.L. pot utilitzar les seves Dades Personals. Si en qualsevol moment ARMOE ASSESSORS, S.L. decidís utilitzar les Dades Personals dels Usuaris de forma diferent a l´establerta en el moment de la seva recollida, es ho notificarà als Usuaris per correu electrònic sol·licitant el seu consentiment.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies? Una cookie és una petita peça d´informació que queda emmagatzemada al navegador quan visites un web. Gràcies a la cookie, recordem les teves preferències perquè quan ens visitis de nou, obtinguis una millor experiència en línia. Tu decideixes si permets o no les cookies, però si decideixes no permetre-les, has de bloquejar-al teu navegador.
Per què he de permetre les cookies? En permetre les cookies, podràs obtenir una millor experiència al nostre lloc web.
Què passa si bloqueig les cookies? Si decideixes bloquejar les cookies, pot impedir el correcte funcionament d´algunes característiques de la nostra web.
Com puc bloquejar o permetre les cookies? La majoria dels navegadors estan configurats per defecte per a acceptar cookies, però pots canviar la configuració per bloquejar algunes o totes les cookies, si ho prefereixes. Si no us agrada com això afecta la seva experiència en línia, és igual de fàcil de canviar les coses de nou. Tria el navegador de la següent llista:
Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (Windows XP / Vista)
Seleccioneu Eines al menú, i després Opcions d´Internet. Feu clic a la pestanya de Privadesa. Trieu els ajustos que desitja. Feu clic a D´acord.
Microsoft Internet Explorer 8/9 (Windows 7)
Feu clic a la icona Configuració (dalt a la dreta) Feu clic a Opcions d´Internet. Feu clic a Privacidady seleccioneu les seves opcions. Feu clic a Aplica i després a D´acord.
Mozilla Firefox
Seleccioneu Eines al menú, i després Opcions. Feu clic a la pestanya de Privadesa. Trieu els ajustos que desitja. Feu clic a D´acord.
Google Chrome
Feu clic al menú de Chrome a la barra d´eines del navegador. Selecciona Configuració. Feu clic a Mostra opcions avançades. A la secció Privadesa, fes clic al botó Configuració de contingut. Trieu els ajustos que desitja. Feu clic a X parar tancar.
opera
Feu clic al menú d´Opera i seleccioneu Configuració. Feu clic a Opcions. Feu clic a la pestanya de Avançat. A les opcions de l´esquerra seleccioneu cookies. Trieu els ajustos que desitja. Feu clic a D´acord.
Apple Safari
Seleccioneu Safari al menú, a continuació, Preferències. Feu clic al panell Privadesa. Trieu els ajustos que desitja. Feu clic a X parar tancar.
Google Analitycs
Utilització de sistemes de mesurament i analítica En el cas que la web incorpori Analytics: Google Analytics un servei d´anàlisi de situats webs prestat per Google, Inc ( "Google"), una companyia de Delaware, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Analytics utilitza "cookies" per ajudar a analitzar l´ús que els usuaris fan del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el teu ús del lloc web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d´Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte de nuestyro site amb el propòsit de fer un seguiment del teu ús del lloc web, recopilar informes de l´activitat del mateix, prestar altres serveis relacionats amb l´activitat del lloc web i l´ús d´Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Pots oposar-te al tractament de les dades o la informació rebutjant l´ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, has de saber que si ho fas és possible que no estigui disponible la total funcionalitat d´aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web consenteixes el tractament d´informació per Google en la forma i per als fins dalt indicats.